Hizmet Sözleşmemiz


İŞBU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLER İÇİN GEÇERLİDİR VE GERÇEK BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE CloudViba İnternet Hizmetleri ARASINDA BARINDIRMA HİZMETİNİN KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE HİZMET SÖZLEŞMESİNİ VE BU SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KULLANIM ŞARTLARINI TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR. HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

 

HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, CloudViba İnternet Hizmetleri (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “CloudViba” olarak anılacaktır.) ile CloudViba tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Ticari Ünvan: Yunus Emre Taşkın
Vergi Dairesi: Arsin Mal Müdürlüğü
Vergi Numarası: 8280718061
BTK YER SAĞLAYICI: https://internet.btk.gov.tr/yer-saglayici-listesi?page=&q=cloudviba.com


SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşterinin CloudViba’a ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve CloudViba’nin zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

MÜŞTERİ ’nin CloudViba’a ait veri merkezinde kullanmak üzere göndermiş olduğu sunucuların ya da CloudViba’a ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı CloudViba’ye ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

CloudViba IN SORUMLULUKLARI

CloudViba, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. CloudViba ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir.

CloudViba, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.

CloudViba, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.cloudviba.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda CloudViba teknik destek vermeyecektir. Müşteri, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır.

CloudViba, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir.

Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle CloudViba’nin servislerinde yaşanabilecek sorunlardan CloudViba sorumlu değildir.

CloudViba satışa sunduğu hizmet paketlerinin içeriklerinde ve limitlemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Bu sözleşme gereğince tarafların, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgisi olan kişisel verileri 6698 Sayılı ve 24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilir. Bu anlamda müşterinin TC kimlik numarası, adı soyadı, elektronik posta adresi, adresi; müşteri tüzel kişi ise ayrıca vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler, sözleşmenin kurulması ve ifa aşaması için gerekli bilgiler olup; sözleşmenin imzalanmasıyla müşteri, bu verilerin işlenmesini ve güvenle aktarılmasını kabul etmiştir.

Ayrıca müşteri ilgili kanun gereğince, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri “üst yönetim tarafından detaylı olarak incelendikten sonra talep etme”, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca CloudViba, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda CloudViba’nin sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ, kendisine CloudViba tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.cloudviba.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.

MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.cloudviba.com  internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri CloudViba’den almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca CloudViba sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal TC kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin CloudViba’den hizmet satın alması, Müşteri’ye CloudViba’un Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, Müşteri’nin CloudViba’un açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, satın almadığı IP adresi ve hizmetleri izinsiz olarak kullanması durumunda, CloudViba olarak hizmetini derhal iptal etme, 10.000 TL (on bin Türk Lirası) cezai işlem uygulama ve bu işlem sonrası hizmetine devam etmek için tutarı tahsil etme hakkımız saklıdır. Ödenmemiş tutarın devam etmesi durumunda, ürününü rehin alma gibi işlemleri gerçekleştirme hakkını da saklı tutarız.

CloudViba, sagladıgı hizmet içerisinde bulunan müsteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden dogabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müsteriye aittir. CloudViba müsterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım islemine tabi tutacaktır. Buna ragmen CloudViba hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı olusabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan CloudViba sorumlu degildir. Verilerin yedeklenmesi sözlesme metninde aksi belirtilmedigi sürece müsterinin sorumlulugundadır.

CloudViba, yazılımsal veya donanımsal arızalardan kaynaklanan veri kayıplarından ve/veya sunucu erişiminin engellenmesi sebebiyle oluşan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Veri güvenliği ve yedekliliği tamamen müşteriye aittir

Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan CloudViba hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı CloudViba’un aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde CloudViba’in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde nakden ve bir kerede CloudViba’un zararını karşılamak zorundadır.

MÜŞTERİ’ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden CloudViba sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde CloudViba’a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde CloudViba, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde CloudViba’nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, eğer hosting paketi kullanıyor ve DDoS saldırısı alıyorsa, sunucuya veya diğer hosting kullanıcılarına sorun yaratıyorsa CloudViba’nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hesap Bilgilerinin Doğrulanması:

Hesap hareketlerinizin şüpheli bir durum teşkil etmesi durumunda hizmet veya
hizmetleriniz askıya alınmaktadır. Bu süreçte sizden kimliğinizin doğrulanması adına
birkaç bilgi talep edilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra hizmet
veya hizmetleriniz tekrar aktif hale getirilir

Müşteri CloudViba (www.cloudviba.com) Hakkında 3. taraf web siteleri ve platformlar üzerinden , şikayet, marka karalama, hakaret nitelikli yazılar paylaşması durumunda. CloudViba, Müşteri hizmetini koşulsuz iptal etme ve Müşteri Üyeliğini engelleme hakkına sahiptir. 

Şikayet, marka karalama, hakaret nitelikli yazılar paylaşması sonucu iptal edilen hizmetlerin iadesi yapılmayacaktır.

 

Kısıtlamalar


Tüm hizmetlerimizde izin verilmeyen işlemlerle ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir;
IRC Scriptler ve Botlar Proxy Scriptler ve Anonymizerlar Korsan Yazılım ve Warez AutoSurf, PTC, PTS
ve PPC siteleri IP Scannerlar Bruteforce Programları, Scriptleri ve Uygulamaları Mail Bombers, Spam
Scriptler ve Mailer Pro Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı Adult, Erotik, Adult Hikaye ve
Video gibi her türlü içeriğe sahip siteler Escort, jigolo siteleri gibi arkadaşlık ve bu içeriğe sahip olan
tüm siteler Piyango ve Kumar Siteleri MUD'lar, RPG'ler ve PBBG'ler Hacker siteleri odaklı arşiv
programları Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri
CloudViba herhangi bir hesap sahibine hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Yayımladığınız bir
materyal müstehcen, tehdit, yasa dışı ya da bir şekilde hizmet kullanım sözleşmesini ihlal eden bir
durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden hizmetiniz devre dışı
bırakılacaktır.
Abuse (Kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat içerisinde gelen bildirime karşı
destek talebi üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 Saat içinde cevap
alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa
gereğince mahkeme kararları veya BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) erişimin kısıtlaması
ile ilgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat içerisinde herhangi bir ihtara gerek
kalmadan yasa gereği uygulanacaktır.
Kısıtlamalar ile birlikte toplu halde atılan spam veya istenmeyen e-posta gönderimine kesinlikle izin
verilmemektedir. Üye ve Veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara
gönderilen mailler Spam olarak değerlendirilir ve kabul edilir. Bu aktiviteleri yapan müşterilerin
hesapları uyarılmadan durdurulacak veya e-posta gönderimine karşı sınırlandırılacak, Spam mail
gönderimi müşteri tarafından durdurulmadan hizmet tekrar aktif edilmeyecektir.
İşbu sözleşmeye uymayan herhangi bir hizmeti CloudViba kapatma ve kendi durumuna göre acil
durumlarda değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.
Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek içerikleri yayımlamak kesinlikle yasaktır, çocuk pornosu
veya buna benzer algılanan içerikler bu kategoride değerlendirilmektedir. Herhangi bir sitede çocuk
pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda müşterimize içeriğin kaldırılması hususunda
abuse bildirimi yapılarak, bunun tekrar etmesi durumunda hizmet sonlandırılır. Hizmet sahibinin
bilgisi dışında olan bir durum ise, içeriğin kaldırılması ile ilgili 24 saat süre verilmektedir.
Bir hizmete gelebilecek DDoS ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing ve benzeri türde saldırılar
karşısında diğer hizmet alan kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile hesap geçici suretle
derhal saldırı altında olan IP adresi kapatılır.
Blockchain - mining, bitcoin, litecoin ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yapılan her türlü mining
işlemleri.

 Chip tabanlı depolama sistemi (SSD Disk, Flash Drive, nvme vb ) kullanılan sunucu hizmetlerin de
günlük disk yazma limiti satın alınan disk kapasitesinin en fazla 10 katı kadar kullanılabilir.
CloudViba ip adresleri üzerinde yayın yapan internet sitelerinin kötüye kullanıma ilişkin yapılan
bildirimlerin 24 saati aşan sürede cevapsız kalması ya da bildirimin müşteri tarafından çözümsüz
bırakılması durumunda IP adresinin tümünde 80 ve 443 portları kapatılır.
Bir IP adresinden spam çıkışı tespit edildiğinde, spam çıkışını engellemek amacıyla o IP adresinin 25
ve 587 gibi e-posta gönderimine ilişkin portları kısıtlanır. CloudViba spam çıkışı ile ilgili müşteriye
bildirim gönderir ve sorunun çözümlenmesini bekler.

Yedekleme ve Veri Kaybı
CloudViba 27001:2013 ISO Standartları gereği kendi yedekleme politikasına uygulamaktadır. Bu
Politikaya göre;
Sunucularda yönetim sorumluluğu müşterilerimizdedir. Hizmetin yedekleme işlemi
yapılmamaktadır. Yedekleme, ek hizmet olarak MÜŞTERİ tarafından otomasyon sistemi üzerinden
ister otomatik ister manuel aldırılabilmektedir. Alınan yedek sistem kopyası alınarak verilmektedir.
Sistem kopyası hizmeti sunucunun tamamının sanal olarak yedeğinin alınmasıdır. Alınan sanal
sunucu sistem imajı şeklinde olduğundan yedek içerisinden bir dosya veya içerik alınmamaktadır.
Sistem kopyası ile alakalı daha detaylı ve teknik bilgi için internet sitesi üzerinden hizmet detaylarını
kontrol edebilirsiniz. Sistem kopyası ile alınan yedeklerin bütünlüğü ile ilgili %100 garanti
verilmemektedir. Alınan yedekler ile ilgili herhangi bir yaşanacak sorundan kaynaklı veri kaybından
CloudViba sorumlu tutulamaz. CloudViba, sanallaştırma sistemlerinde oluşabilecek problemleri göz
önünde bulundurarak, tüm sanallaştırma sistemi makinelerinde yedekleme sistemi kullanmaktadır.
Bu yedekler fiziksel tüm sunucu içeriğini kapsar, olası bir donanım arızasında bu yedekler ile
müşterilerimizin sunucuları farklı bir donanım üzerinden tekrar çalıştırılır. Yedeklerin bütünlüğü ile
ilgili %100 garanti verilmemekte olup herhangi bir veri kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. 

 

Limitlendirmeler


Sunucularınız otomasyon sistemi dahilinde işlemci, bellek, disk ve internet erişim kapasitesi ile
kotası limitlendirilmiştir. Ancak teknik olarak limitlendirilemeyen bazı konularda limit, işbu
sözleşmenin bu maddesinde yazan kurallara göre limitlidir. Bu kurallar sırasıyla şu şekildedir;
a. Bir sunucunun oluşturulup silinmesi veyahut bir sunucunun yeniden kurulması bir kurulum
işlemidir. Bu kurulum işlemleri ücretsiz olarak yapılsa da kötüye kullanıma engel olmak
amacı ile adil kullanım esasına göre bir limitlendirme yapılmaktadır. MÜŞTERİ, bir ay
içerisinde sunucu sayısının 5 katı kadar yeniden kurulum[Format] işlemi yapabilir. Bunun dışında
yapılacak işlemler için ücret tahsis edilecektir. Ücretlendirme otomasyon sisteminde
görüntülenebilir.
b. Genel internet erişimini etkileyecek kapasitede gelen internet saldırılarının tamamı
otomasyon sistemi tarafından direkt olarak saldırı alan IP adresinizin anonsu kesilerek
engellenmektedir. Bu süreçte IP adresinize gelen internet saldırısı geçinceye kadar erişim
sağlanamamaktadır.
c. Disk performansını etki ettiği için alınan snapshot'lar maksimum bir ay süre ile
saklanmaktadır. Bir ayın sonunda alınan snapshot'lar silinecektir. 

 

ÜCRET, ÖDEME VE İADE

MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda CloudViba, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için CloudViba’nin dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ satın aldığı hizmeti iade etmek istediğinde aynı gün içerisinde talebini CloudViba’ye iletmesi gerekmektedir.(23:59’a kadar) Hizmet satın alındığı gün bittikten sonra üç gün içerisinde ödenilen tutar  www.cloudviba.com’da kullanabileceği bakiyeye dönüştürülebilir. Üç gün bittikten sonra hizmet iade edilmez, değiştirilemez. Sanal sunucu hizmetlerinde dahil değildir.

Ücretsiz site taşıma hakkı yalnızca müşteri'nin mevcut web hosting hizmeti ile bağlantılı olan iki web sitesi için geçerlidir. Başka web siteleri veya ek hizmetler bu taşıma hakkı kapsamında değildir.

MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hiçbir sebeple CloudViba’yi sorumlu tutamayacaktır.

CloudViba, 2 farklı yöntem ile ödeme kabul etmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sistem otomatik olarak devreye girerek hizmetinizi aktif hale getirmektedir. Havale-Eft ile yapılan ödemelerde banka tarafında yaşanan problemler nedeniyle muhasebe birimi el ile kontrol edip faturaları onaylamaktadır. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için havale-Eft ile yapılan ödemelerde müşteri panelinden bildirilmesi gerekmektedir.

 

VERGİLENDİRME

CloudViba’un www.cloudviba.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler CloudViba’un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

 

FESİH

MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde www.cloudviba.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. CloudViba, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. CloudViba’un sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir.

MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

 

YÜRÜRLÜLÜK

CloudViba’a ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. CloudViba, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.